Znajdziecie tu Państwo informacje o aktualnych konkursach ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki. Wnioski o finansowanie należy składać wyłącznie w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie, w czasie otwarcia naboru wniosków. W ofercie NCN znajdują się konkursy, adresowane do różnorodnych grup odbiorców.

Poszczególne typy konkursów są skierowane do badaczy znajdujących się na różnych etapach kariery zawodowej.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

AKTUALNIE OTWARTE KONKURSY
OPUS 14
PRELUDIUM 14

DAINA 1, EqUIP, BiodivERsA, ForestValue, CHIST-ERA, Dioscuri TYPY KONKURSÓW NA STRONACH NCN- u https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy

KONKURSY MIĘDZYNARODOWE
WYSZUKIWARKA OPIEKUNA PROJEKTU
STYPENDIA NAUKOWE W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Wniosek należy wypełnić za pośrednictwem systemu OSF. Szczegółowy opis procedury składania wniosków znajduje się w instrukcjach składania wniosków do poszczególnych konkursów NCN.

Wnioski w konkursach OPUS 14 i PRELUDIUM 14:

· Składane są wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.
· Pomoc merytoryczna Dział Nauki US tel. 91 444 11 76
· Pomoc w kwestiach finansowych Dział Finansowy 91 444 12 00
· Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie złożenia wniosku i oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania jednostki oraz potwierdzenie złożenia wniosku podpisane przez kierownika projektu.
· Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Przykładowo wypełniona część A (DANE WNIOSKODAWCY) wniosków OPUS14 / PRELUDIUM 14 (PDF)


Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że zgodnie z nowymi kryteriami Narodowego Centrum Nauki w projektach badawczych OPUS/ PRELUDIUM wysokość kosztów pośrednich to 40 % kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury.

ADRES SKRYTKI PODAWCZEJ ESP W SYSTEMIE EPUAP: /univszczecin/SkrytkaESP