załącznik do
zarządzenia nr 88/2017
Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

REGULAMIN  KONKURSU  NA  NAJLEPSZEGO MŁODEGO NAUKOWCA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

1. W konkursie mogą brać udział asystenci z tytułem magistra i doktoranci Uniwersytetu Szczecińskiego, do ukończenia 35 roku życia (wg roku kalendarzowego).
2. W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci poprzednich edycji konkursu na najlepszego młodego naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego. Przez laureatów nie rozumie się osób, które otrzymały wyróżnienie w konkursie.
3. Ocenie konkursowej podlega dorobek z dwóch poprzedzających lat kalendarzowych.
4. Zainteresowani asystenci i doktoranci samodzielnie dokonują zgłoszenia do konkursu.
5. Przebieg konkursu jest następujący:
a) Rektor ogłasza konkurs nie później niż 31 stycznia każdego roku. Rektor zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
b) Kandydatury należy zgłaszać do 31 marca do prodziekanów ds. nauki (lub w przypadku gdy jednostka nie posiada takiej funkcji do osoby odpowiedzialnej za sprawy naukowe w jednostce). Wnioski powinny być przygotowane według załącznika nr 1, który jest integralną częścią tego regulaminu. Osiągnięcia zawarte we wniosku muszą być dobrze udokumentowane. Do wniosku należy dołączyć pełne Curriculum Vitae.
c) Każda jednostka organizacyjna, reprezentowana przez Wydziałową Komisję ds. Nauki albo inną odpowiednią komisję istniejącą w jednostce, wybiera maksymalnie swoich trzech najlepszych kandydatów i do 31 maja przekazuje ich wnioski do Działu Nauki Uniwersytetu Szczecińskiego. Kandydatury powinny być uzasadnione wg tabeli z załącznika nr 2 i zaakceptowane przez Rady Wydziałów lub Rady Naukowe Jednostek najpóźniej na majowych posiedzeniach.
d) Rozstrzygnięcie konkursu następuje w czerwcu. Wnioski kandydatów wyłonionych z poszczególnych jednostek przedstawione zostaną na zebraniu Senackiej Komisji ds. Nauki. Ostatecznej klasyfikacji kandydatów dokonuje Komisja Konkursowa w składzie:
Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej – przewodniczący
Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki
Przedstawiciel Działu Nauki US
Przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów
6. Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna.
7. Laureatami konkursu zostają trzej asystenci lub doktoranci, którzy zdobyli największą liczbę punktów. Ponadto, Komisja Konkursowa przyznaje 3 wyróżnienia najlepszym asystentom lub doktorantom, którzy kolejno uzyskali największą ilość punktów z tych jednostek, z których doktoranci lub asystenci nie znaleźli się w gronie laureatów. Trzy główne nagrody i wyróżnienia to nagrody pieniężne, których wysokość ustala Rektor w momencie ogłoszenia konkursu (patrz punkt 5a regulaminu). Nie może być przyznane więcej niż jedna nagroda na dany Wydział oraz nie więcej niż jedno wyróżnienie na dany Wydział.
8.Istnieje możliwość nie przyznania nagród i/lub wyróżnień w danym roku akademickim jeśli przedstawiony w konkursie dorobek naukowy oceniony zostanie przez Komisję jako niewystarczający.

załącznik nr 1

Załącznik nr 2