ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 22 września 2011 r.

w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzanie czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postepowaniu o nadanie tytułu profesora

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz.595, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

Rozporządzenie z dnia 22 września 2011r.