ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYZSZEGO z dnia 8 sierpnia 2011r.

w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

Przyznawanie uprawnień