Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.);
Statut Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 września 2011r. (Uchwała nr 78/2011)

URLOP PŁATNY NA CELE NAUKOWE  – do 1 roku
(obowiązuje od 1.X.2014)

Ustawa

Art. 134. 1. Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu posiadającemu co najmniej stopień naukowy doktora, nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w danej uczelni, płatnego urlopu naukowego w wymiarze nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia badań poza uczelnią.

Statut

§ 117.1. Nauczyciel akademicki ma prawo do urlopów w wymiarze określonym w ustawie.
2. Urlopu, o którym mowa w art. 134 ust. 1 ustawy, udziela rektor na umotywowany wniosek pracownika zaopiniowany przez dziekana i bezpośredniego przełożonego wnioskodawcy. Wniosek pracownika musi określać cel urlopu. Po zakończeniu urlopu pracownik jest zobowiązany do przedstawienia prorektorowi ds. nauki pisemnego sprawozdania z efektów udzielonego urlopu.