Zgodnie z art. 130 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r.,

§ 79 ust. 2 statutu Uniwersytetu Szczecińskiego (załącznik do uchwały nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego),

§ 69 Zarządzenia nr 190/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Uniwersytetu Szczecińskiego:

1. Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu:
1) posiadającemu co najmniej stopień doktora, w okresie 7 lat zatrudnienia w danej uczelni – kilku płatnych urlopów naukowych w łącznym wymiarze nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia badań,
2) przygotowującemu rozprawę doktorską – płatnego urlopu naukowego w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy,
3) płatnego urlopu w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej,
4) płatnego urlopu w celu uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z Centrum Łukasiewicz lub instytutem sieci Łukasiewicz.

2. Urlopu określonego w ust. 1 pkt 1 udziela się w następujących przypadkach:
1) kierowania zewnętrznym grantem badawczym, wymagającym pracy poza uczelnią,
2) realizacji tematu badawczego związanego z przygotowaniem dorobku naukowego do postępowania habilitacyjnego lub profesorskiego, który nie może być wykonany w Uczelni,
3) pobytu naukowego w zagranicznej jednostce naukowej,
4) w innych przypadkach szczególnie uzasadnionych interesem Uczelni.

3. Urlopów, o których mowa w ust. 1, udziela pracodawca na uzasadniony wniosek pracownika, zawierający harmonogram zadań planowanych do wykonania, zaopiniowany przez dyrektora i radę naukową instytutu, do którego pracownik jest przypisany.

4. Po zakończeniu urlopu naukowego nauczyciel akademicki obowiązany jest złożyć do prorektora właściwego ds. nauki sprawozdanie z osiągniętych efektów naukowych zaplanowanych we wniosku, w tym wpływu efektów na ewaluację dyscypliny naukowej, do której jest przypisany pracownik, zaopiniowane przez dyrektora i radę naukową instytutu, do którego pracownik jest przypisany.

5. O urlop naukowy nie może ubiegać się pracownik posiadający dodatkowe zatrudnienie lub prowadzący działalność gospodarczą.