Zapraszamy do zapoznania się z ROZPORZĄDZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 września 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne.

Zespół ds. Nagród
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa 

tel. 22 694 75 20

http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-naukowo-techniczna-lub-art.html

Formularz zgody

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby, wysokości oraz warunków

Wniosek o nagrodę Prezea Rady Ministrów

Oświadczenie podatkowe

Wniosek o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne

Rozporządzenie zmieniające

Laureaci nagród Prezesa Rady Ministrów

W 2012 r. nagrodę otrzymał:

dr hab. Tomasz Sikorski, prof. US

za rozprawę habilitacyjną pt. „O kształt polityki polskiej. Oblicze ideowo-polityczne i działalność Ruchu Młodej Polski (1979-1989)”

W 2013 r. nagrodę otrzymała:

dr Diana Wioletta Krawczyk

za rozprawę doktorską pt. „Zastosowanie analizy współczesnych i kopalnych zespołów okrzemkowych w rekonstrukcji zmian cyrkulacji oceanicznej wymuszonych czynnikami klimatycznymi. Badania holoceńskie osadów głębokomorskich z rejonu Zachodniej Grenlandii.”