Dokumenty z postępowań w sprawach nadania stopnia naukowego doktora oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim publikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Szczecińskiego pod adresem: http://bip.usz.edu.pl/artykuly/338/doktoraty-i-habilitacje

Przepisy normujące szczegółowe zasady prowadzenia postępowań w sprawach nadania stopni naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Szczecińskiego pod adresem: http://bip.usz.edu.pl/uchwala/10789/uchwala-nr-99-2019

Przepisy normujące szczegółową organizację procedury weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym w Uniwersytecie Szczecińskim dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Szczecińskiego pod adresem:

1) Zarządzenie nr 192/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji procedury weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym: http://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/11392/zarzadzenie-nr-192-2019

2) Zarządzenie nr 193/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 listopada 2019 r.  w sprawie określenia wysokości opłaty za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK: http://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/11393/zarzadzenie-nr-193-2019

 

Przepisy normujące postępowania w sprawie nadania stopni naukowych w trybie wykorzystującym technologie informatyczne w Uniwersytecie Szczecińskim dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Szczecińskiego pod adresem:

1) Uchwała nr 34/2020 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r.  w sprawie określenia sposobu ustalania zasad prowadzenia postępowań w sprawie awansów naukowych z wykorzystaniem technologii informatycznych: http://bip.usz.edu.pl/uchwala/12258/uchwala-nr-34-2020

2) Zarządzenie nr 44/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych wymagań technicznych prowadzenia posiedzeń rad naukowych, komisji doktorskich i habilitacyjnych, w tym przeprowadzania obrony rozprawy doktorskiej i kolokwium habilitacyjnego, odbywanych w sprawach związanych z postępowaniami w sprawie nadania stopni naukowych w trybie wykorzystującym technologie informatyczne, a także niektórych wymagań dotyczących sposobu dokumentowania tych postępowań: http://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/12262/zarzadzenie-nr-44-2020

3) Zarządzenie nr 45/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu wejścia w życie obowiązku prowadzenia posiedzeń rad naukowych, komisji doktorskich i habilitacyjnych, w tym przeprowadzania obrony rozprawy doktorskiej i kolokwium habilitacyjnego, odbywanych w sprawach związanych z postępowaniami w sprawie nadania stopni naukowych w trybie wykorzystującym technologie informatyczne: http://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/12264/zarzadzenie-nr-45-2020

Postępowanie habilitacyjne

Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz wzory dokumentów w języku angielskim: https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.html

Postępowanie profesorskie

Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania tytułu profesora:

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-profesorskie.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadanai-tytulu-profesora.html

Publikacja osiągnięć naukowych 

Wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (z dnia 18 grudnia 2019 r.) dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-rozszerzone-wykazy-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-oraz-wydawnictw-monografii-naukowych

Wykaz wydawnictw naukowych publikujących recenzowane monografie naukowe (z dnia 29 września 2020 r.) dostępny na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: https://www.gov.pl/web/nauka/wykaz-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe

Uznawalność w Polsce wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą 

Informacje dotyczące uznawalności w Polsce wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą dostępne są na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pod adresem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc
W języku angielskim pod adresem: https://nawa.gov.pl/en/recognition