Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego prowadzone w Uniwersytecie Szczecińskim

(wybrane informacje, stan prawny na dzień 27 października 2023 r.)

 

Dokumenty z postępowań

Dokumenty z postępowań w sprawach nadania stopnia naukowego doktora oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim publikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Szczecińskiego pod adresem: https://bip.usz.edu.pl/artykuly/338/doktoraty-i-habilitacje

 

Szczegółowe zasady prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopni naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim

Przepisy normujące szczegółowe zasady prowadzenia postępowań w sprawach nadania stopni naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Szczecińskiego pod adresem: https://bip.usz.edu.pl/uchwala/19257/uchwala-nr-99-2023

Przepisy, które stosuje się do postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie uchwały nr 99/2023 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopni naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.usz.edu.pl/uchwala/15051/uchwala-nr-85-2021

 

Klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

Klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin naukowych dostępna na stronie: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2202 (z jedną zmianą)

 

Wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego dla doktoranta Szkoły Doktorskiej US oraz dla doktoranta, który rozpoczął studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020

Przepisy normujące wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego dla doktoranta Szkoły Doktorskiej US oraz dla doktoranta, który rozpoczął studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Szczecińskiego pod adresem:

https://bip.usz.edu.pl/uchwala/18474/uchwala-nr-40-2023

 

Wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego dla osoby przygotowującej rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym

Przepisy normujące wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego dla osoby przygotowującej rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Szczecińskiego pod adresem: https://bip.usz.edu.pl/uchwala/19257/uchwala-nr-99-2023

 

Repozytorium elektronicznych wersji rozpraw doktorskich

Przepisy normujące Repozytorium elektronicznych wersji rozpraw doktorskich dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Szczecińskiego pod adresem: https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/15456/zarzadzenie-nr-274-2021 (wraz z dwoma załącznikami).

Zarządzenie zmieniające: https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/17185/zarzadzenie-nr-125-2022 (wraz z dwoma załącznikami).

 

Weryfikacja efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji osób ubiegających się o nadanie stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym

Przepisy normujące szczegółową organizację procedury weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym w Uniwersytecie Szczecińskim dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Szczecińskiego pod adresem: https://bip.usz.edu.pl/uchwala/19413/uchwala-nr-108-2023 (wraz z trzema załącznikami).

 

Zasady przeprowadzania na Uniwersytecie Szczecińskim postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą

Przepisy normujące zasady przeprowadzania na Uniwersytecie Szczecińskim postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Szczecińskiego pod adresem: https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/13256/zarzadzenie-nr-189-2020 (wraz z pięcioma załącznikami)

 

Uznawalność w Polsce wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą

Informacje dotyczące uznawalności w Polsce wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą dostępne są na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pod adresem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc
W języku angielskim pod adresem: https://nawa.gov.pl/en/recognition

 

Zasady korzystania z infrastruktury badawczej Uczelni

Przepisy normujące zasady korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu Szczecińskiego dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Szczecińskiego pod adresem:

https://bip.usz.edu.pl/uchwala/17016/uchwala-nr-96-2022 (wraz z załącznikiem)

 

Zasady korzystania z infrastruktury informatycznej Uczelni przez osobę przygotowującą rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym

Przepisy normujące zasady korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Szczecińskiego przez osobę przygotowującą rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Szczecińskiego pod adresem: https://bip.usz.edu.pl/uchwala/19257/uchwala-nr-99-2023

 

Postępowanie habilitacyjne

Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz wzory dokumentów w języku angielskim: https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.html

 

Postępowanie profesorskie

Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania tytułu profesora:

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-w-sprawie-nadania-tytulu-profesora.html

 

 

Przydatne linki:

 1. Rada Doskonałości Naukowej: https://www.rdn.gov.pl/
 2. Postępowania dotyczące nadawania stopnia doktora habilitowanego: https://www.rdn.gov.pl/dobre-praktyki.poradnik-postepowania-dotyczace-nadawania-stopnia-doktora-habilitowanego.html
 3. Postępowania dotyczące nadawania tytułu profesora: https://www.rdn.gov.pl/dobre-praktyki.poradnik-postepowania-dotyczace-nadawania-tytulu-profesora.html
 4. Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego: https://szkoladoktorska.usz.edu.pl/
 5. Dziedzinowe Sekcje ds. Nauki: https://usz.edu.pl/dziedzinowe-sekcje-nauki/
 6. Ministerstwo Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka
 7. Krajowa Reprezentacja Doktorantów: https://krd.edu.pl/
 8. Repozytorium elektronicznych wersji rozpraw doktorskich Uniwersytetu Szczecińskiego: https://repo.usz.edu.pl/search/index?fcategory=1
 9. Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w Uniwersytecie Szczecińskim: https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/17201/zarzadzenie-nr-126-2022 oraz https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/18291/zarzadzenie-nr-49-2023
 10. Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) – informacje dostępne na stronie Biura Jakości Kształcenia http://bjk.usz.edu.pl/system-antyplagiatowy/
 11. Centralny rejestr zaświadczeń wydanych w postępowaniach w sprawie weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji w Uniwersytecie Szczecińskim, prowadzony przez Dział Nauki i Projektów Naukowych od dnia 27.10.2023 r. – kontakt mgr Mirella Drab, tel. 91 444 12 84, e-mail: mirella.drab@usz.edu.pl