Zgodnie z art. 130 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. oraz

zarządzeniem nr 132/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Uniwersytecie Szczecińskim § 77:

1. Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu:

1) posiadającemu co najmniej stopień doktora, w okresie 7 lat zatrudnienia w danej uczelni – płatnych urlopów naukowych w łącznym wymiarze nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia badań,

2) przygotowującemu rozprawę doktorską – płatnego urlopu naukowego w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy,

3) płatnego urlopu w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej.

2. Urlopu określonego w ust. 1 pkt 1 udziela się w następujących przypadkach:

1) kierowania zewnętrznym grantem badawczym, wymagającym pracy poza uczelnią,

2) realizacji tematu badawczego związanego z przygotowaniem dorobku naukowego do postępowania habilitacyjnego lub profesorskiego, który nie może być wykonany w Uniwersytecie Szczecińskim,

3) pobytu naukowego w zagranicznej jednostce naukowej,

4) w innych, szczególnie uzasadnionych interesem Uczelni, przypadkach.

3. Urlopów, o których mowa w ust. 1, udziela rektor na umotywowany wniosek pracownika, z załączonym harmonogramem zadań planowanych do wykonania, zaopiniowany przez dyrektora i radę naukową instytutu, do którego pracownik jest przypisany.

4. Po zakończeniu urlopu naukowego nauczyciel akademicki jest zobowiązany złożyć do właściwego prorektora do spraw nauki sprawozdanie z osiągniętych efektów naukowych zaplanowanych we wniosku, w tym wpływu efektów na ewaluację dyscypliny naukowej, do której jest przypisany pracownik, zaopiniowane przez dyrektora i radę naukową instytutu, do którego pracownik jest przypisany.

5. O urlop naukowy nie może ubiegać się pracownik posiadający dodatkowe zatrudnienie lub prowadzący działalność gospodarczą.