Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z póź. zm.);
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski (Dz. U. Nr 160, poz. 956).

STYPENDIA DOKTORSKIE – do 18 miesięcy

ZARZĄDZENIE NR 63/2011
REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie trybu przyznawania pracownikom
Uniwersytetu Szczecińskiego stypendiów doktorskich

Zarządzenie Rektora nr 63

Załącznik nr 1 do Zarządzenie Rektora nr 63

Załącznik nr 2 do Zarządzenie Rektora nr 63